Nesil Elementel Toz Kükürt

0.00 

Toprağın ve doğanın kendi içerisinde bir düzeni vardır. Toprakların verimli olabilmesi, topraktaki PH değerinin dengeli olması, en önemli etkenlerden biridir. Toprak ıslahında toz kükürt, toprağın yapısını düzenler, bitkiler, hastalıklara karşı daha güçlü olur. Toprağın da PH değerinin Yüksek (8 den fazla) veya düşük (6.5’ten düşük) olması, bitki kökleri tarafından besin elementlerinin alınması üzerine çok etkilidir. Teknik tanımı ile topraktaki hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonları şeklinde tanımlanabilir. Her bitkinin uygun gelişimi için PH değeri farklıdır.

Topraktaki mikroorganizmalar, bitkinin gelişimi ve büyümesinde ve verimli bir ortam haline dönüşmesinde çok önemlidir. Tabiatta yaygın olarak bulunan kükürt, ametaller grubundandır ve katı bir elementtir. Kükürt, metal elementler ile birleşim gösterir. Kükürttün en önemli yanı oksijen ile benzerlik gösteren, metaller ile bileşmelerde oksijenin yerine geçer.

Toprağın PH değerinin, özellikle sekiz PH değerinin üzerinde olması durumunda mikro elementlerden; bakır, mangan, demir, çinko ve bor alımında ve fosforun elverişliliğinde önemli derecede azalma olur. Yüksek PH’lı toprakların verimsiz olmasının asıl sebebi; yüksek PH’ının fosfor ve iz elementlerin toprakta hareket etmez hale gelmesidir. Ayrıca bu tür topraklarda yüksek miktarda sodyum bulunmasıdır.

PH değerlerinin yükselmesiyle topraktaki mikroorganizma faaliyeti azalmaktadır. Buna bağlı olarak da topraktaki bitki besin elementlerinin bitkilerin faydalanması azalmaktadır. Bunun sonucu olarak da tarımsal üretim sürecinde verim azalmaktadır ve ağır sonuçlara sebep olmaktadır.

Topraklardaki yüksek PH’ı düşürerek toprağın verimi artırılabilir. Bu tür toprakların etkin şekilde düzeltilebilmesi toprağın baziklik yapısına, sulama suyunun kalite ve miktarına, toprak tipine ayrıca yetiştirilen mahsule bağlıdır.

Toprak PH derecesinin ayarlanmasında Elementel kükürt uygulaması en kesin ve ekonomik yoldur. Kullanılan kükürt, toz kükürt olmalı ve suda eriyebilir olması lazım. Eriyebilir kükürt uygulaması toprağın işlenmesi sırasında toprağa serpilerek yüzeyden yaklaşık 15-20 cm tabana inecek şekilde uygulamak gerekir.

Toprak pHsını düşürmek amacıyla kullanılacak toz kükürt miktarı aşağıda Çizelgede sunulmuştur.

Çizelge . Toprak reaksiyonunu 6.50ye ayarlamak için gerekli kükürt miktarı kg / dekar

Toprağın pH değeri toprak verimliliği açısından sadece topraktaki veya uygulanan gübredeki besin elementlerinin alınabilirliği üzerine etkili değildir. Toprağın pH değeri genel olarak:

* Toprağın fiziksel
* Toprağın kimyasal
* Toprağın mikrobiyolojik özellikleri üzerinde etkilidir.

Bu nedenle bitkisel üretimde gübreleme yönünden birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde etmek için, bitkinin kılcal kök bölgesindeki toprak tabakasının pH değerinin bitkinin iyi geliştiği (istediği) pH değerinde olması gerekir. Üretim alanlarında, bitki için yüksek olan pH değerinin azaltılması gerekir. Bunun en ucuz ve etkili yolu pamuk ekim öncesi toprağa toz sarı kükürt uygulamaklar olur.

Yandaki basite indirgenmiş kimyasal reaksiyonlar toprakta mevcut olan kükürt bakterilerinin enzimatik reaksiyonları sonucunda meydana gelmekte ve toprak ortamına verilmiş olan elementel toz sarı kükürt sülfürik asit formuna dönüşerek toprak suyunda Hidrojen (H+) iyonuna ve sülfat iyonuna ayrışır. Sülfatın bir kısmı bitki besini olarak kökler tarafından alınır bir kısmı toprakta tutulur ve bir kısmı da yağış veya sulama suları ile toprak derinliklerine yıkanır. Toprakta kalan hidrojen iyonu bitki tarafından alınamaz ve toprak pH değerinin azalmasının sağlar.

Tarlaya serpme olarak verilecek toz kükürdün kolay uygulanabilmesi açısından tarla toprağı ile karıştırılmalı ve daha sonra serpme veya bant (çizi) halinde verilmelidir. Toprağa verilen kükürt mutlaka toprağa karıştırılmalıdır. Kükürt uygulama işlemi sonbaharda veya ilkbahar başlangıcında yapılmalıdır. Toz kükürtün ilk gübre ile birlikte verilmesinde bir sakınca yoktur. Toprağa verilen kükürt toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi miktarına ve toprak rutubetine bağlı olarak birkaç aylık bir zaman içerisinde toprağın pH değerinin Swiss Tag Heuer Replica azalmasına sebep olur. pH değeri istenilen seviyeye indirilmiş toprağa kaç sene sonra kükürt uygulaması yapılması gerektiği sulamada kullanılan sulama suyu kalite özelliklerine ve topraktaki biyolojik aktiviteye bağlıdır.

Toprağın pH değeri birkaç yılda bir kontrol ettirilerek yeniden ne zaman kükürt verilmesi gerektiği belirlenmelidir. Genel olarak 5-6 yılda bir kükürt uygulaması yeterlidir.

Bünyesinde sülfat bulunan amonyum sülfat veya potasyum sülfat gibi gübreler elementel kükürdün toprağın pH değerini azalttığı gibi toprak pH değerini istenilen düzeyde düşürmezler.

Toprakta pH değerinin azalmasına paralel olarak bir dekardan alınan kütlü ürün miktarında %20ye varan bir artış sağlanabilmektedir. Toprağın pH değerinin düşürülmesinde mutlaka çok ince öğütülmüş ve suda çözünme özelliği kazandırılmış toz fakebreitling kükürt kullanılmalıdır. Granül formda veya iri parçacıklar halinde öğütülmüş kükürt uygulamalarından sonuç almak mümkün değildir. Bu konuda yapılmış olan bir çok çalışma mevcuttur.

Granül kükürdün toprak pH değerini ve EC değerini pek fazla değiştirmediği buna karşılık toz edilmiş ve suda çözünebilir hale getirilmiş kükürdün toprağın pH değerinin azalttığı ve dolayısıyla toprağın EC değerini arttırdığı görülmektedir. Toprağa mineral gübre ilave edilmemesine rağmen toprağın Galleria of Watches EC değerinin artması toprakta yarayışsız formda olan besin elementlerinin yarayışlı hale geldiğini ortaya koymaktadır. Bunun diğer bir anlamı ise toprağın pH değerini düşürmekle toprakta bir nevi gübreleme etkisi ortaya çıkmaktadır.

Temsilcimizle sohbet etmek için bu özelliği kullanın.

Ödemeye Ekranına Git